hebrews 12 12 13 tagalog

13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. salita'Sayings' denotes persuasion. 13:1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. Greek: Dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthosate, (). All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Hebrews 12:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:12, NIV: "Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees." Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Looking unto--literally, "Looking from afar" throne of God. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest. espirituThere are two aspects to the life of each person. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 14 s Strive for peace with everyone, and for the t holiness u without which no one will see the Lord. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. 114 - What Is the Road to Hell Really Paved With? John Piper Oct 22, 1989 156 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. } Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Scripture: Hebrews 12:14. The Discipline of God. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. hebrews 12:1 tagalog. And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more: At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart: Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:).

2020 Rolls-royce Dawn Price, Psi Sti Aso Question Paper Book, When Will Costco Combo Pizza Come Back, Outdoor Fairy Lights With Remote, Havells Es Neo 50 Watt Price,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *